Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach wykonania umowy oraz czynności realizowanych przed zawarciem umowy.
   
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Olymps Group s.r.o., ul. Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovakia, oddział w Polsce: ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów mail: biuro@olympsgroup.com
   
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych, prawnych.
   
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.
   
 6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne i są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.
   
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
 • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 2

 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.